Rejestracja online

ul. Filtrowa 29b/Legionów 155, Toruń

© Wszelkie prawa zasteżone. Strony WCAG dla placówek medycznych - instytucje.itee.pl.

ul. Filtrowa 29b/Legionów 155a Toruń

Rejestracja: 56 623 56 05

Prywatna Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Nowak & Nowak

Deklaracja dostępności

Prywatna Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Nowak&Nowak Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przychodni https://przychodnia.torun.pl.

Data publikacji strony internetowej: . Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • na stronie internetowej Przychodni nie ma możliwości skorzystania z funkcji tłumacza migowego

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: .

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny.

Badanie dostępności zostało przeprowadzone przez: ITEE.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kamil Graczyk, mailowo - info@przychodnia.torun.pl lub telefonicznie - 665 401 419

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia od parkingu tj. wejście główne schodami w górę (wysoki parter) oraz wejście dolne (poziom -1), do którego prowadzą schody. Przy schodach znajdują się balustrady.
 2. Dodatkowo do wejścia na wysoki parter zamontowany jest podnośnik platformowy zewnętrzny.
 3. Rejestracja pacjentów znajduje się na Wysokim Parterze.
 4. Miejsca do odpoczynku w postaci krzeseł mają oparcia, co najmniej jedno na 3 posiada podłokietnik, siedziska wykonane są z materiałów nieodbijających światło.
 5. Placówka POZ mieści się na 3 poziomach. Przemieszczenie się między nimi jest możliwe dzięki schodom z balustradą i podnośnikowi platformowemu.
 6. Na rejestracji znajdują się 2 stanowiska do obsługi pacjentów Lada jest wykonana z matowych materiałów. Osobę obsługującą od pacjenta/pacjentki oddziela pleksi. Zastosowane są interkomy oraz pętle indukcyjne.
 7. Do gabinetów prowadzą drzwi o prawidłowej szerokości, pozbawione progów. W gabinetach występują krzesła dla pacjentów z podłokietnikami.
 8. Na niskim oraz wysokim parterze znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych / drzwi o odpowiedniej szerokości oraz bariery ułatwiające poruszanie. Wewnątrz toalet znajdują się barierki ułatwiające poruszanie się osób z niepełnosprawnością /Toalety oznakowane są odpowiednim piktogramem.
 9. Placówka dysponuje jedną toaletą dedykowaną pacjentom z niepełnosprawnościami. Prowadzą do niej drzwi o poprawnej szerokości pozbawione progu.
 10. Pies asystujący ma zagwarantowany dostęp do wszystkich pomieszczeń placówki.
 11. W Przychodni zainstalowany jest system monitoringu umożliwiający stałą obserwację miejsc oczekiwania pacjentów na wizytę lekarską.
 12. Personel rejestracji w godzinach pracy przychodni monitoruje opisane miejsca. W przypadku stwierdzenia przez pracownika Rejestracji sytuacji mogącej sugerować stan zagrożenia życia pacjenta lub innych osób znajdujących się przed gabinetami zostaje wdrożone postępowanie zgodne z procedurą postępowanie w stanach zagrożenia życia.
 13. Wszystkie gabinety lekarskie posiadają odpowiednie oświetlenie.
 14. Gabinety zabiegowe wyposażone są w kozetki do badania oraz fotele zabiegowe.
 • logo wazektomia
 • logo stulejka
 • Logo przychodnie lekarskie Hipokrates
 • logo nfz
 • logo ikp
 • logo ministerstwo zdrowia
  Współpracujemy z:
  • logo medicower
  • logo alianz
  • logo enel-med
  • logo optus
  • logo polmed
  • logo pzu
  • logo mediraty
  • logo saltus
  • logo compensa

   Umów się na wizytę: 56 623 56 05


   Copyright © Wszelkie prawa zasteżone.
   Projekt i realizacja. Strony WCAG dla placówek medycznych - itee.pl.