Rejestracja do specjalistów: 56 623 56 05  |  Rejestracja POZ: 56 623 56 07

Rozporządzenie o RODO

Czy mam obowiązek podania moich danych osobowych?

Jako podmiot medyczny jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej. Musi ona zawierać określone przepisami prawa dane. W związku z tym niepodanie danych weryfikujących Twoją tożsamość może skutkować odmową rezerwacji lub wykonania świadczenia.

Także ze względów rachunkowych i podatkowych mamy obowiązek przetwarzania Twoich danych, np. brak danych uniemożliwi wystawienie imiennej faktury.

Dobrowolne jest podanie przez Ciebie nr telefonu i adresu e-mail. Jednakże posiadanie tych danych umożliwi nam kontakt z Tobą w celu potwierdzenia umówionej wizyty. 

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Prywatna Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Nowak & Nowak sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Filtrowa 29B, 87-100 Toruń, tel. 56 660 32 22

Z kim mogę skontaktować się w kwestiach dotyczących przetwarzania danych osobowych?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, a także ich ochroną możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: pbrzezinska@przychodnia.torun.pl

 

 

 

Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych oraz jakie przepisy prawa je umożliwiają?

Możemy przetwarzać Twoje dane w następujących celach:

 

Cel przetwarzania:

Podstawa prawna:

Weryfikacja danych osobowych przed udzieleniem świadczenia

Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ

Udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej

Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ.

Kontakt poprzez przekazany nam nr telefonu, adres, czy adres e-mail w celu potwierdzenia umówionej wizyty bądź zmiany jej terminu.

Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest zarządzanie terminarzem przyjęć. 

Jesteśmy przedsiębiorcą, więc mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania danych w tym celu.

Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.

Profilaktyka zdrowotna

art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Kontakt w związku z pytaniem/ zgłoszeniem złożonym za pośrednictwem formularza kontaktowego, na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Jesteśmy przedsiębiorcą, więc prowadzimy księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe - wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek oraz dźwięk, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych administratora danych osobowych

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Skąd pozyskiwane mogą być moje dane?

Pozyskujemy dane bezpośrednio od osób, których dane dotyczą lub pośrednio: od osób, które pośredniczą w procesie rejestracji wizyty, a także od osób, które przekazują nam dane osób upoważnionych do kontaktu z nami

Komu przekazywane są moje dane osobowe?

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać (powierzyć do przetwarzania) dane osobowe, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać naszą działalność. Będziemy przekazywać dane osobowe wyłącznie niżej wskazanym grupom:

  1. Osobom upoważnionym przez Ciebie,
  2. podmiotom uprawnionym z mocy prawa,
  3. podmiotom, którym powierzono przetwarzanie, np. innym podmiotom leczniczym współpracującym z nami w celu zapewnienia ciągłości leczenia, kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym

Przez jaki czas będą przechowywane moje dane osobowe?

Jeżeli jesteś naszym pacjentem i utworzyliśmy Twoją dokumentację medyczną, mamy obowiązek przechowywania jej na zasadach określonych we właściwych przepisach.

Dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Zapis monitoringu przechowujemy przez okres 3 miesięcy.

Dane przekazane przez formularz kontaktowy przechowujemy do 3 miesięcy od zakończenia korespondencji w sprawie zgłoszenia.

Jakie są moje prawa w zakresie danych osobowych?

Masz prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych.

Ponadto przysługuje Ci prawo do pseudoanimizacji danych.

W celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z nami.

Masz również prawo wniesienia do Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi na przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Definicje i skróty

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Ustawa o prawach pacjenta - ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417);

Rozporządzenie MZ - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015 poz. 2069);

Ustawa o rachunkowości – ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591)

Ustawa o działalności leczniczej – ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654)