Rejestracja do specjalistów: 56 623 56 05  |  Rejestracja POZ: 56 623 56 07

Rejestracja online

Regulamin korzystania z Systemu Internetowej Rejestracji Pacjentów Regulamin korzystania z Systemu Internetowej Rejestracji Pacjentów Prywatna Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Nowak & Nowak Sp. z o. o.  


Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zmianami).


§1 Postanowienia ogólne 

1.1. Właścicielem oraz Administratorem Systemu Internetowej Rejestracji Pacjentów jest Prywatna Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Nowak & Nowak Sp. z o. o. z siedziba w Toruniu ul. Filtrowa 29b, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Toruniu , KRS 0000120155 (zwany dalej: Przychodnia).

1.2. System Internetowej Rejestracji Pacjentów (SIRP) umożliwia Pacjentom Przychodni dokonanie rejestracji w zakresie: a. specjalistycznych konsultacji lekarskich – wykonywanych w trybie komercyjnym b. konsultacji lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) – dla pacjentów zadeklarowanych w PSPL Nowak & Nowak Sp. z o. o - wykonywanych w ramach umowy z NFZ oraz w trybie komercyjnym dla wszystkich pacjentów.

1.3. Korzystanie z rejestracji on-line jest równoznaczne z akceptacją przedmiotowego regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych pacjenta przez Przychodnię w celach związanych z realizacją rejestracji. 

1.4. Pacjentom przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich uaktualnianie.

§2 Zakładanie konta  

2.1. Korzystanie z internetowej rejestracji możliwe jest po założeniu konta, jak i bez przez Użytkownika oraz akceptacji niniejszego regulaminu. Właścicielem konta może być jedynie osoba pełnoletnia. 

2.2. Niezbędne dane wykorzystywane w procesie rejestracji on-line stanowią imię i nazwisko pacjenta, numer PESEL, numer telefonu oraz adres e-mail.  

2.3. Pacjent oznajmia, że wszelkie podane przez niego dane osobowe są prawdziwe. 

2.4. Logowanie do konta online wymaga każdorazowo wprowadzenia loginu oraz hasła dostępu wybranego przez Użytkownika. 

2.5. Dostęp do rejestracji online odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.przychodnia.torun.pl


§3 Zasady rejestracji on-line

3.1. System udostępnia możliwość rezerwacji terminów wizyt w okresie 60 dni od daty bieżącej, przy czym zarówno rejestracja, jak i ewentualna rezygnacja z wizyty musi nastąpić minimum z 2-dniowym wyprzedzeniem względem planowanego terminu (liczą się tylko dni robocze). 

3.2. Rezerwacja terminu musi zostać zrealizowana w czasie trwania jednej sesji przeglądarki. 

3.3. Pacjent posiada uprawnienie do zarejestrowania jednej wizyty w danym dniu. 

3.4. W przypadku nadużywania przez pacjenta korzystania z rejestracji on-line, pacjent traci uprawnienie do korzystania z rejestracji on-line na okres 30 dni.

3.5. W przypadku dokonania rejestracji on-line i nie stawieniu się przez pacjenta na wizytę, bez uprzedniego jej odwołania, pacjent traci uprawnienie do korzystania z rejestracji on-line na okres 30 dni. 

3.6. Pacjent jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania przychodni o rezygnacji z zarezerwowanej wizyty.

3.7. Rejestracja do lekarzy jest udostępniana przez całą dobę.

3.8. Dane osobowe użytkowników są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych i przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania aplikacji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

3.9. Pacjent jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy swoich danych związanych z korzystaniem z elektronicznych usług świadczonych przez Przychodnię i nie przekazywania ich osobom trzecim. Przychodnia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu udostępnienia danych osobowych przetwarzanych w ramach świadczenia usługi rejestracji on-line osobom nieuprawnionym, jeśli udostępnienie to nastąpiło w wyniku: 
1. działań użytkownika, w szczególności podania osobom trzecim danych dostępowych
2. zdarzeń mających miejsce poza siecią teleinformatyczną Przychodni, to jest w szczególności w ogólnodostępnej sieci teleinformatycznej (np. w związku z przechwyceniem danych) oraz na urządzeniu dostępowym użytkownika (np. w związku z kradzieżą danych z tego urządzenia),
3. siły wyższej, przez którą rozumie się każdą okoliczność niezależną od Przychodni pochodzenia naturalnego lub związanego z działalnością ludzką, która powoduje skutki w postaci uszkodzenia lub zniszczenia w całości lub części systemu teleinformatycznego lub jego urządzeń, o ile okoliczności są tego rodzaju, że nawet przy zachowaniu należytej staranności skutkom tych zdarzeń nie można było zapobiec.

3.10. Przychodnia zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenie dostępu do świadczonych usług drogą elektroniczną w przypadkach wynikających: 
a. ze względów bezpieczeństwa danych,
b. z przyczyn niezależnych od Przychodni,
c. z konieczności konserwacji, modernizacji oraz naprawy szeroko rozumianej infrastruktury teleinformatycznej.


§4 Reklamacje i odpowiedzialność 

4.1. Pacjent ma prawo złożyć reklamację odnośnie braku realizacji usług wymienionych w regulaminie lub realizacji ich niezgodnie z jego postanowieniami pisemnie na adres PSPL Nowak & Nowak Sp. z o.o.: ul. Filtrowa 29B, 87-100 Toruń. 

4.2. Zgłoszenie powinno zawierać dane niezbędne do identyfikacji pacjenta oraz dokładny opis zgłaszanych nieprawidłowości. 

4.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. 

4.4. Przychodnia nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w udostępnianiu systemu wynikające z przyczyn niezależnych od niego oraz za jakiekolwiek szkody, w tym też pośrednie wynikające z przerwy w funkcjonowaniu serwisu wywołane koniecznością konserwacji systemu lub innymi czynnikami niezależnymi od Przychodni. 

4.5. W uzasadnionych przypadkach Przychodnia ma prawo do przełożenia wizyty pacjenta zarejestrowanego on-line na inny termin albo do odwołania wizyty.


§5 Postanowienia końcowe 


5.1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2018 r. 

5.2. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia. 

5.3. Regulamin  udostępniany jest nieodpłatnie przed dokonaniem rejestracji i ogłaszany:
na stronie internetowej www.przychodnia.torun.pl